DOKUMENTY - przedszkole

Przejdź do treści

Menu główne:

DOKUMENTY

MISJA  PRZEDSZKOLA

„Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, na wyciągnięcie ręki: to ulica, dom podwórko, bliższe i dalsze środowisko” –T. Różewicz


WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:
 stwarza optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków;
 uczy samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy;
 umożliwia nabywanie umiejętności i doświadczeń w drodze wielozmysłowego poznania;
 umacnia poczucie własnej wartości;
 wychowuje w duchu wartości uniwersalnych;
 kształtuje u wychowanków postawę wrażliwości, szacunku i tolerancji;
 uczy patriotyzmu – poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz otwartości na inne kultury i tradycje;
 wdraża nowatorskie i efektywne rozwiązania metodyczne;
 Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając  ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
 Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizując spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, zajęcia plenerowe
 jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom i środowisku

Statut Samorządowego Przedszkola w Łużnej


PODSTAWA PROGRAMOWA
Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go
Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Samorządowym Przedszkolu w Łużnej dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję
Regulamin korzystania z szatni
Regulamin organizacji wycieczek
Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowch
Procedura postępowania z dzieckiem chorym
Procedura usprawiedliwiania nieobecności dziecka przez rodziców
Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego